ULUSAL MAKALELER

ÇETİN AYDIN GÜLŞEN,AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL (2019).  Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin Toplumsal Etkinliği Üzerine bir Araştırma.  KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 5(2), 263-289. (Yayın No: 6004351)

YALÇIN ESİN CUMHUR,AYDEMİR MİNE,BAŞOL OĞUZ,AYTAÇ SEVİNÇ SERPİL,BAYRAM ARLI NURAN (2019).  Türkiye'de Bölgelere Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı.  işgüç  Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 21(4), 119-130. (Yayın No: 6004407)

Serpil Aytaç, Oğuz Başol(2018) İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi /Journal of Administrative Sciences Cilt/Volume 16, Sayı/N: 32 ss.pp.: 471-484- 2018

Burcu Öngen Bilir, Ulviye Tüfekçi Yaman, Serpil Aytaç, (2018) “İşe İlişkin Duyguların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli Ile İncelenmesi” İş, Güç” Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi,  Cilt: 20 Sayi: 3, DOI: 10.4026/isguc.466681

Serpil, A , Özok, A , Yamankaradeniz, N , Gökçe, A , Akalp, G , Çankaya, O , Tüfekci, U . (2018). Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Ergonomik Risk Algısı: Bir Araştırma. Ergonomi, 1 (1), 29-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ergonomi/issue/40366/473023

AYTAÇ, Serpil, Tüfekç, Ulviye. (2018). Hasta Bina Sendromunun Azaltılmasında Ergonomik Önlemlerin Önemi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 137-142. DOI: 10.21923/jesd.364415

Serpil Aytaç, (2017),"Emeklilerde Yaşam Tatmini: Bursa Örneği" Sosyoloji Konferansları Dergisi, Prof. Dr. A.Fügen Berkay'a Armağan Özel Sayısı, Sayı.55, Yıl. 2017-1,ISSN 1304-0243, ss.43-58

Serpil Aytaç, Ahmet Fahri Özok, Nurettin Yamankaradeniz, Gizem Akalp, Oğuzhan Çankaya, Ahmet Gökçe, Ulviye Tüfekçi, "İSG Kültürü Oluşmasında Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5(ÖS: Ergonomi2016), 59-67, 2017 e-ISSN: 1308-6693 Özel Sayı: 22. Ulusal Ergonomi Kongresi Araştırma Makalesi

Serpil Aytaç, Fatma Sert Eteman, Gülşen Çetin Aydın, Bircan Reçber, H. Kemal Sezen: (2016) Kadına Yönelik Şiddetin Dünü, Bugünü, Yarını: Kestirim Tabanlı Bir Araştırma, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı:54, Yıl:2016-2, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul.ISSN:1304-0243, E-ISSN: 2458-8245, ss.. 275-297

Serpil Aytaç Gizem Akalp Ahmet Gökçe, (2016).  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi Cilt / Volume: 30 Sayı / Number: 5 Yıl / Year: 2016, ss.1207-1224.

Serpil Aytaç,(2016). Metal Üretiminde Çalışan Kadınların Ergonomik Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Full metin. İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, 12-14 Ekim 2016, İstanbul ISBN: 978-605-320-530-2, ss. 168-173

Serpil AYTAÇ, Hüseyin SEVGİ, (2015), "Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği",  Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, Ağustos 2015,  ISSN: 2147-7035 ss.9-16

Serpil AYTAÇ, Ramazan Cengiz DERDİMAN, Şenol BAŞTÜRK, Burcu ÖNGEN, (2015) , "Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği" , Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Özel Sayısı, ÖS:Ergonomi2015, 259-267, 2015 ISSN: 1308-6693,ss.259-267

Öngen Burcu, Aytaç Serpil (2013), “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi”, Sosyoloji Konferansları No: 48 (2013-2) / 1-18

Dursun ,Salih; Aytaç, Serpil; Akıncı-Füsun Sokullu (2013)Mesleğe İlişkin Şiddet Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı 5, Ocak 2013, ss. 59-70

Aytaç Serpil; Dursun Salih, (2013), “Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Prof. Dr. Füsun Sokullu -Akıncı' ya Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXI Sayı: 1 (2 Cilt ), Legal Yayıncılık, Haziran 2013, ss,67-79

Serpil Aytaç, (2012) Örgüt Sağlığı ve Çalışan Açısından Önemi, Türk Metal Sendikası Dergisi,  Aralık 2012, Sayı:161,ss. 40-45

Serpil Aytaç, " Bursa’da Göç Olgusuna Tarihsel Bakış",Yeşil Bursa, kent kültürü ve yaşam dergisi, Kasım 2012, Yıl1, Sayı1.  

Salih Dursun, Serpil Aytaç, Füsun Sokullu Akıncı,  (2012) "İşe Bağlı Şiddet Ve Stres: Taksi Sürücülerine Yönelik Bir Uygulama", Sosyal Siyaset Konferansları / Journal of Social Policy Conferences, Sayı / Issue: 61 – 2012/2, 1–20. http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyalsiyaset

Nuran Bayram ; Sevda Gürsakal ; Serpil Aytaç, "Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, sayı 2, Haziran 2012.ss 181-190 

Salih Dursun, Serpil Aytaç, “Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 10(1), 373-388.

Serpil Aytaç, "İş kazalarını önlemede  güvenlik kültürünün önemi",  Turk Metal Sendikası, Yayın Organı, Sayı.148, Kasım 2011.

Veysel Bozkurt, Serpil Aytaç, Jules Bondy, Faik Emirgil,(2011)  “Job Satısfactıon, Role Overload And Gender In Turkey". Sosyoloji Konferansları Dergisi, (Istanbul Journal of Sociological Studies) Sayı 44 (2011), http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/view/11373 

Oğuz Başol, Salih Dursun, Serpil Aytaç,(2011).    ,       Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,  Yıl: 2011 / Cilt: 13 Sayı: 4 

Serpil Aytac, "Performansı Arttırmada Duygusal Ergonominin Rolü", Turk Metal Sendikası, Yayın Organı, Sayı.144, Temmuz 2011

Serpil Aytac,  Veysel Bozkurt, Kuvvet Lordoglu,(2011) The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoekonomi Dergisi/ 2011-MI / 11MI05, Özel Sayı- pp.82-104 

Salih Dursun- Serpil Aytac, (2011)" İşyerinde şiddet Davranışlarının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama" TİSK Akademi, Cilt:6, Sayı:11, 2011 http://www.tisk.org.tr/akademi.asp

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Serpil Aytaç, Mustafa Aytaç, "Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma ", İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. YIL: 2010 / Cilt: 12, Sayı: 4, http://isguc.org/

 Salih Dursun, Nuran Bayram, Serpil Aytac, “Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama”Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issn: 1304-4796 Yıl:2010 Cilt:8 Sayı:1, ss.1-14, http://www.bayar.edu.tr/~sosyal/2010-1.php

Salih Dursun, Serpil Aytac,"  Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı" ,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009   Cilt: 28  Sayı: 1 http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/iibf/htmpdf/2008-27(2)/IIBF-2008-27-2.htm

Serpil Aytaç, "İş Yerinde Psikolojik Taciz Davranışının İş Stres tepkileri Üzerine Etkisi: Bir Araştırma.", MERCEK, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS, Yıl:13, Sayı:51, Temmuz 2008

Julian Bondy, Serpil Aytac, Fusun Sokullu, "Building Institutional Capacity to Withstand Bullying in Policing Organisations. A Cross Country Comparison". Annales de la Faculte de Droit D`Istanbul. Volume:39, No. 56, Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi, ISSN-0578-9745, 2007, http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukuk/issue/view/899 

Serpil Aytac, Kariyerin Ortasında Olmak, Bursa Time Dergisi, yil.2, sayi. 3, ss.112-115, Ocak 2006

Serpil Aytaç, “İş yerinde kronik stres kaynakları”, Donanma Komutanlığı, Sürekli Kurum Gelişimi Bülteni, Stres Yönetimi,  yıl:4 sayı:15, s.8-12, ocak-şubat-mart 2006,

Serpil  Aytaç, "Çalışanların İşlerine İlişkin Duygularının Stres Üzerindeki Etkisi",  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereli'ye Armağan, 55. cilt, sayı:1, İstanbul–2006

Serpil Aytaç, "Aile İçi Şiddetin İş Yaşamı Üzerindeki Etkisi", Karşılaştırmalı Kriminoloji: Teorik ve deneysel Boyut Aile İçi Şiddet Sorunu, Uluslararası Fransızca Konuşan Kriminologlar derneği X . Kolokyumu Notları, İstanbul, 22-23 Mayıs 2006,  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Yayın No: 53, İstanbul, 2/ 2006

Serpil Aytaç, "Ergonomi ve Çalışma Hayatındaki Önemi”, Diş Hekimliği Dergisi, Mayıs-haziran 2005, sayı:63, issn:1301-2223, s.10-12. http://www.dentiss.com/?m=haber&id=132

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Hakan Aksoy, Türkiye de İntihar Davranışı: Bölgesel Haritalaması ve Analizi", Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, , I.U.Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve uygulama Merkezi Yayını, Beta A.Ş.Yayınları, İstanbul-2005

Serpil Aytac, "İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler için Sosyal Yaşam”,Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a armağan özel sayısı, 49.kitap,  İstanbul, 2005, ss.125–158.

 Ersin Kuşdil, Nuran Bayram, Serpil Aytaç, Nazan Bilgel, Çalışma Yaşamında Bireylerin Yaptıkları İşe İlişkin Duygularının İş Stresi Üzerine Etkisi. Cilt : 6 Sayı: 1 Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, ISS No: 1303-2860,www.isguc.org,  2004.  http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=22&Itemid=35

Serpil Aytaç, "Bursa'da Kültür Değişimi: Göç Olgusuna Sayısal Bir Bakış", Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 6, Sayı 2, ISS No: 1303–2860 www.isguc.org 2004. http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1707&Itemid=35 http://www.isgucdergi.org/?p=arc_view&ex=212&inc=arc&cilt=6&sayi=2&year=2004

Nuran Bayram, Ersin Kuşdil , Serpil Aytaç, Nazan Bilgel, İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması, Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, Yıl:11, Cilt 6, S.1-7, Haziran 2004.

Serpil Aytaç, İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 1. www.isguc.org   26.02.2002 http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=22&Itemid=35

Serpil Aytaç, “Kariyerin Değişen Doğası ve Yeni Yaklaşımlar”. Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Ed. Aşkın Keser, Ezgi Yayınevi, 2002 Bursa

Serpil Aytaç, Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1. 2001,  www.isguc.org  http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=22&Itemid=35

Serpil Aytaç, “Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu”, Kadın İşgücü Panelleri 1.II. Yayın No.205. TİSK Yayınları, Şubat 2001.

Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Üniversite gençliğinin iş ve eş seçimindeki etkin kriterlerinin AHP ile analizi. Öneri Dergisi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 16. Yıl.7, Cilt 1, Haziran 2001.

Serpil Aytaç, “Yönetim Yaklaşımlarında Paradigma Değişimi”. Bilgi ve Toplum. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Eğitim ve İş Hayatından Dönüşümler. Sayı 3. 2001, İstanbul

Serpil Aytaç, İş Yaşamında Başarının Sırrı NLP Yöntemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 2, Sayı 1. 2000.www.isguc.org..tr. http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=22&Itemid=35

Serpil Aytaç, Çalışma Psikolojisinde Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 7. www.isguc.org., 27.07.2003. http://www.calisma.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=22&Itemid=35

Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Marmara Depremi Sonrası Bireylerdeki Stres Tepkilerinin Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2, Sayı 4, Ekim Aralık 2000, İzmir..http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi07/aytac.pdf

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler.  MESS Mercek Dergisi, Nisan 2000 İstanbul.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer Sorunu. Nusret Ekin’e Armağan. TUHİS Yayınları, Haziran 2000 İstanbul.

Serpil Aytaç, Meslek Seçimi ve Uygun İşe Yönelme, Nurhan Akçaylı’ya Armağan, Alfa Yayınları 2000. Bursa.

Serpil Aytaç, İşgücü Verimliliği Açısından İşletmelerde Kariyer Geliştirme. MPM. Verimlilik Dergisi, Sayı 3. Yıl.2000.

Serpil Aytaç, "Özürlülerin Rehabilitasyonunun Artan Önemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2 , Sayı 2, Nisan-Haziran 2000, İzmir

Serpil Aytaç, İş Yaşamının Kalitesini Yükseltmek, Alışveriş Market Dergisi. Market&Toptancı&Üretici Piyasa Dergisi. Yıl:2 sayı:7 Ocak-Şubat 2000 Bursa.

Serpil Aytaç, "İnsan Yönetimi ve Önemi". Alışveriş, Market Dergisi, (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi)  Yıl.2 sayı 8 Mart - Nisan   2000 Bursa.

Serpil Aytaç, Performansa Dayalı Ücret,  Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi) Yıl 2, Sayı 9. Mayıs- Haziran 2000 Bursa

Serpil Aytaç, Aşkın Keser, Nuran Bayram. "Depremin Çalışma Hayatı Üzerine Etkisi Ve Bir Örnek Olay İncelemesi". MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 2. Yıl.2000.

Serpil Aytaç, "Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer", Türkiye de kadın işgücü seminerleri I-II, TİSK Yayınları, Yayın No.192, Aralık 1999, Ankara.

Serpil Aytaç, Performansı Arttırmanın Bir Yolu Olarak NLP. U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 17. Sayı 1-2. Bahar Dönemi Mayıs 1999.  http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi

Veysel Bozkurt, Serpil Aytaç, A Study of University- Industry Cooperation in Turkey. The Bursa Case. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 16. Sayı .3. Kış Dönemi. Şubat 1999. http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi

Serpil Aytaç, (1999). Yaratıcı Kişilik ve Yönetici. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 48. Ocak- Şubat 1999. İstanbul.

Serpil Aytaç, Çalışanların Performansını Arttırmanın Püf Noktaları. Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl-1, Sayı-2, Mart- Nisan 1999 Bursa.

Serpil Aytaç, Motivasyonda İçsel Unsurların Önemi. Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl-1, Sayı-1, Ocak-Mart 1999 Bursa.

 Serpil Aytaç, Müşteri Memnuniyetinde Etkin İletişimin Rolü. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 49. Mart- Nisan 1999. İstanbul.

Serpil Aytaç, İş Stresini Azaltmada Zaman Yönetiminin Önemi, Market, Ekonomi Yayınları,Sayı 50, Mayıs-Haziran 1999, İstanbul.

 Serpil Aytaç, Çağımızın Hastalığı Stres, Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl:1, Sayı:3, Mayıs- Haziran 1999 Bursa.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kariyer ve Ülkemiz Açısından Önemi. Mercek Dergisi. MESS. Temmuz 1998, İstanbul

Serpil Aytaç, Kariyer Planlaması. U.Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 16. Sayı 1. Mayıs 1998. http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi

Serpil Aytaç, İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin İş dünyası ile İlişkileri. Bakış. BUSİAD Yayın Organı. Sayı 60. Mayıs- Haziran 1997. Bursa

Serpil Aytac, Çocuk ve Suç. Mulkiye  Dergisi. Sayi 179. yil 1994. http://www.mulkiyedergi.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=97&&Itemid=2

Serpil Aytaç, Üniversite Gençliğinin Çalışma Hayatı ile İlgili Beklenti ve Sorunları. İstihdam Dergisi. İİBK Yayınları. Sayı 18. Ocak- Mart 1995

 Serpil Aytaç, "Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı". Verimlilik Dergisi. MPM Yayın Organı. 1993/2 Ankara

Serpil Aytaç, "Çalışma Hayatında Kadın- Erkek Eşitsizliği".  Tekstil ve Mühendis. TMMOB Makine Müh. Odası yayını. Yıl 5. sayı 27. Haziran 1991

 Serpil Aytaç, "Korunmaya Muhtaç Çocuk Ve Sosyal Güvenlik". Uludağ üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi .cilt x- sayı 1-2. Nisan- Kasım 1989. Bursa